I. Uvodne odredbe

1. Tvrtka Opcija Internet d.o.o., sa sjedištem Grljevačka 26, Podstrana, poštanski broj 21312, Republika Hrvatska, OIB: HR42494000686, (u daljnjem tekstu: "Izvođač"), je tvrtka usmjerena na oglašavanje ponude i potražnje tržišta nekretnina, kao i sve dalje i povezane proizvode i usluge. Osim objavljivanja navedenog oglašavanja u tiskanim časopisima, Izvođač pruža ove usluge putem interneta i drugih medija. Izvođač ima pravo zastupati isključivo tražilicu nekretnina GoHome u Srbiji i Bih.

2. Ove općenite trgovačke uvjete ("OTU") uređuju prava i obveze ugovornih strana u provedbi ugovora o uslugama (dalje u tekstu "Ugovor") sklopljenog između Izvođača i Naručitelja usluga ("Naručitelj"), prema kojemu je Izvođač obvezan Naručitelju pružiti uslugu oglašavanja ili druge usluge po Ugovoru, a Naručitelj se obvezuje platiti Izvođaču cijenu za pružanje tih usluga prema Ugovoru.

3. Izvođač zadržava pravo skenirati ponudu nekretnina na srpskom i bosanskohercegovačkom tržištu bez suglasnosti Naručitelja. U slučaju izričitog pisanog (elektroničkog) zahtjeva tražilica GoHome neće skenirati ponudu tvrtki koje to ne žele. Tvrtke nemaju nikakvo pravo na skeniranu ponudu nekretnina i to je u potpunosti vlasništvo Izvođača, koji skenira ponudu nekretnina na internetu.

4. Prava i obveze stranaka u provedbi Ugovora dalje navedeno u specifikaciji usluga koje se nude na tražilici Izvođača, koja vrijede na dan sklapanja Ugovora ili se prenose na kupca prije nego što je Ugovor sklopljen, slanjem cjenika, ili se šalje kupcu u pisanom obliku kao privitak Ugovora.

5. Ugovor je sklopljen trenutkom prihvaćanja od strane Naručitelja i Izvođača i potpisivanjem Ugovora. U slučajevima u kojima Izvođač omogućuje Naručiteljima naručiti uslugu putem internet on-line obrasca ili e-mailom, prihvaća se sklapanje Ugovora potpisom ovlaštenih osoba. Potpisom Ugovora Naručitelj potvrđuje i prihvaća OTU.

II. Uvjeti pružanja usluga

1.Naručitelj je dužan dostaviti potpisani Ugovor Izvođaču najmanje 1 tjedan prije početka kampanje. Naručitelj je dužan dostaviti Izvođaču tehničku dokumentaciju za naručene usluge najmanje 3 dana prije početka kampanje. Osim ako nije u Ugovoru izričito navedeno drugačije, Naručitelj je dužan poslati financijsku uplatu Ugovora najkasnije jedan dan prije početka kampanje.

2. Naručitelj ima pravo otkazati navedenu uslugu najmanje jedan tjedan prije planiranog datuma početka obavljanja usluge. U slučaju otkazivanja ugovora manje od 1 tjedan prije, Izvođač ima pravo naplatiti kupcu, kao naknadu za blokiranje oglašavanja cijenu od 50,- € za svaku pojedinu otkazanu uslugu.

3. Izvođač ima pravo odustati od Ugovora u slučaju ponovljenog ili ozbiljnog kršenja Ugovora od strane Naručitelja.

III. Ostali opći uvjeti oglašavanja

1. Naručitelj se obvezuje predati za oglašavanje samo oglase, dokumente i materijale koji nisu u suprotnosti s moralom ili općenito obvezujućim zakonskim propisima.

2. Naručitelj izjavljuje da je jedini i isključivi autor teksta, slika i prateće dokumentacije, koje Izvođač uzima u svrhu oglašavanja, te da ima sve ovlasti u ovoj dokumentaciji za provedbu Ugovora. Naručitelj izjavljuje da snosi svu odgovornost za objavu dostavljenih dokumenata i da se obvezuje podmiriti eventualnu štetu nastalu zbog neistinitosti izjava Izvođača.

3. Izvođač ima pravo da odbije ili spriječi objavljivanje promidžbenog materijala, reklame, itd., ako smatra da je protivno moralu, općenito obvezujućim zakonskim propisima, ili bi mogla negativno utjecati na posjetitelje i tražilice GoHome oštetiti ugled Izvođača ili usluga ili ugled trećih osoba.

IV. Reklamacije, odgovornost izvođača

1. Moguće primjedbe ili reklamacije za pružene usluge Naručitelj mora poslati u pisanom (ili elektroničkom) obliku najkasnije u roku od 7 dana od početka obavljanja usluga. Reklamacija mora sadržavati točan opis pogreška ili nedostatka u odnosu na usluge dogovorene Ugovorom. Izvođač mora odgovoriti u roku od 7 dana od dana primitka prigovora.

2. Izvođač je odgovoran Naručitelju za bilo kakvu štetu nastalu po kršenju obveza Izvođača u okviru Ugovora, ovih OTU ili zakonom, samo u mjeri u kojoj su stvarno nastale i dokazane štete. Izvođač neće biti odgovoran Naručitelju za izgubljenu dobit ili druge neizravne ili posljedične štete. Izvođač neće biti odgovoran za štetu, ako je prekršaj zbog okolnosti isključujući odgovornost.

3. Izvođač zadržava pravo da otkaže ili obustavi rad tražilice GoHome bez naknade štete.

4. Ukoliko Izvođač prekrši bilo koju od svojih obveza prema Ugovoru, OTU ili zakonu, platit će Naručitelju kaznu 10% od cijene usluga, od kojih je nastupilo kršenje obveza od strane Izvođača. Ova kazna uključuje ponavljanje povrede dužnosti ili kršenja više od jedne dogovorene obveze u odnosu na uslugu.

5. U slučaju potraživanja Naručitelja za plaćanje ugovorne kazne, kazna će biti u skladu sa pružanjem alternativnih usluga Naručitelju prema važećem cjeniku Izvođača.

6. U slučaju plaćanja novčane kazne Izvođača Naručitelju, Izvođač nije dužan osigurati zamjenske usluge u prethodnom stavku.

V. Cijena usluga

1. Izvođač će pružiti Naručitelju bez nepotrebnog odlaganja podatke o tekućim cijenama usluga koje pruža (u daljnjem tekstu: "Informacije o cijeni").

2. U slučaju u kojem će Naručitelj, s obzirom na opseg usluga prema Ugovoru dobiti određeni popust, popust će se uzeti u obzir ovoga Ugovora samo uz pretpostavku da će se provedba Ugovora i naručene usluge ispuniti u cijelosti. Inače, cijena će se naplatiti u izvornom iznosu ugovorene cijene bez potraživanja popusta od strane Naručitelja.

VI. Uvjeti plaćanja

1. Izvođač ima pravo zatražiti od Naručitelja da plati usluge unaprijed, bankovnom transakcijom (osim ako nije u Ugovoru isključivo drugačije navedeno).Valjanost narudžbe u ovom slučaju je uvjetovana plaćanjem, u suprotnom, Ugovor se smatra nevažećim.

2. Izvođač je dužan poslati pro forma fakturu, što je u ovom slučaju uredno potpisan Ugovor. Nakon plaćanja usluga naručenih od strane Naručitelja, Izvođač će izdati i dostaviti Naručitelju bez nepotrebnog odlaganja odgovarajuće porezne primitke.

3. U slučaju neizvršenja obveza Naručitelja, isti je dužan platiti zateznu kamatu u iznosu od 0,5% od izuzetne vrijednosti za svaki dan zakašnjenja.

VII. Rješavanje potencijalnih sporova

Izvođač je suglasan da će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem na korist klijenta. Za ostale sporove nadležan je Trgovački sud u Splitu, Republika Hrvatska.

U Splitu, 25.11.2014